KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

HatGangs - Tasarım Şapka ve Aksesuar

HatGangs- Şapka ve Aksesuar olarak özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1.VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla HatGangs tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler www.hatgangs.com’dan erişilebilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası sayfasında yer almaktadır.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar(“Amaçlar”) kapsamında işlenebilecektir.

·        Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızdan yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

·        Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tarafımızca gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

·        Şirket’in Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

·        Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

·        Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin planlanması ve icrası.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından amaçlar doğrultusunda yurtiçi veya yurtdışından Şirket Yetkilileri, İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz, Hissedarlarımız, Hizmet Sağlayıcılarımız kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacı ve web sitesi üyelik, satın alma ve iletişim formları, web sitesi e-bülten kayıt formları, 3. Parti canlı iletişim araçları ve reklam üzerinden oluşturulan formlar yöntemleri ile toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız her hangi bir ücret talebi olmaksızın sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 İletişim ve sorularınız için bizlere info@hatgangs.com elektronik posta adresinden ualaşbilir, taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızda başvuru sahibinin adı, soyadı, tc kimlik numarası mutlaka dilekçenizde yer almalıdır.

HATGANGS

Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2785.cad /No:35 Çayyolu / Çankaya / Ankara 

Telefon : +90 (553) 620 21 13